Our Service

 service

 

ให้บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

 • บริการด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
  • การสำรวจ ศึกษาและวิจัยข้อมูลตลาด
  • การวางแผนพัฒนารูปแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนในแง่ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
  • ศึกษาด้านกายภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุน
  • การจัดทำแผนฟื้นฟูโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต
 • บริการด้านการวางแผนงานการตลาดและขาย
  •  จัดทำแผนการตลาดและขาย
  • วางกลยุทธ์การตลาด
  • กำหนดแคมเปญการตลาด
  • การวางแผนสื่อสารการตลาด
 • บริการด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (เอเจนซี่)
  • จัดทำแผนโฆษณา (Media Plan)
  • บริการออกแบบ โลโก้ สัญลักษณ์ รูปแบบของสื่อโฆษณา (ธีม)
  • จัดทำ Artwork และชิ้นงาน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • จัดทำสื่อโฆษณา Online และ Offline
  • เป็นตัวแทนในการจัดหาสื่อโฆษณา
 • บริการด้านตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
  • บริการทีมงานในการขายอสังหาริมทรัพย์โครงการ ประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด

……………………………………………………………

 • บริการสำรวจ ข้อมูลคู่แข่งโครงการ อสังหาริมทรัพย์

 หนึ่งเดียวกับบริการ สำรวจข้อมูลการตลาดคู่แข่ง เพื่อศึกษา

SWOT  Analysis ก่อนจัดทำแผนการ ตลาด STP & Marketing Mix  

กับ Package ราคาสำรวจข้อมูล สุดคุ้ม 5 โครงการ !! 12,000 บาท

survey ex.3 survey ex.4 survey ex.5

survey ex.1

survey ex.2

ฟิสสิเบิ้ล แอสเสท ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์  เอเจนซี่โฆษ

Marketing & Sale Management

 • Marketing Plan – Conceptual Product – Target Focus –
 • Medias Plan – Budget Plan
 • Sale Management – Man Power – Sale Target

Marketing Material  Service 

 • 3D Rendering
 • Video & Slide Presentation
 • Retouch and Redesign
 • Real Estate Investment Consultant
  • Feasibility Study
 • Juristic Person & Property Management
  • Man Power Management
 • Advertising Agency & Event Organizer
  • Online Medias
   • Website Management
   • Google Adword
   • Google Display Network  ( GDN )
   • Face Book
  • Out Door Medias
   • Sign Board Design
  • Indoor Medias
   • Event & Booth